Shërbimet

Shërbimet tona

E Drejta Komerciale
Koci dhe Vokshi ka krijuar reputacion të mirë për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me një larmi të madhe të shqetësimeve ligjore të korporatave.
Më shumë
E Drejta Penale
Ne përfaqësojmë shumë raste ku përfshihen veprimet individuale të njerëzve, shpesh persona të një profili të lartë dhe karakter të mire, të cilët përballen me rrezikun e dëmtimit të reputacionit si dhe rrezikun e dëmtimit profesional për shkak të hetimeve kriminale.
Më shumë
E Drejta Tatimore
Tatimet mund të jenë çështje komplekse. Çfarëdo që të jetë madhësia e biznesit, ne jemi të gatshëm për të trajtuar edhe problemet më sfiduese.
Më shumë
Kontratat
Çdo marrëdhënie pune ka një kontratë që e rregullon atë.
Më shumë
Krimi financiar dhe bankar
Koci & Vokshi kanë reputacion të lartë në mbrojtjen e individëve dhe klientëve të korporatave që përballen me akuza për mashtrime financiare dhe krime bankare.
Më shumë
Media dhe Informacioni
Zhvillimi i shpejtë i ligjit mbi mediat tregon që legjislacioni nuk përputhet me kërkesat ekzistuese. Pasiguria juridike, veçanërisht për kompanitë mediale, mund të shkaktojnë probleme që kërkojnë këshilla juridike në raste individuale.
Më shumë
Përfaqësimi gjyqësor
Varësisht se a jeni duke kërkuar përfaqësim gjyqësor në lëminë civile apo komerciale, ne synojmë të arrijmë zgjidhjen më të mirë që ju përshtatet interesit tuaj.
Më shumë
Prokurimi publik
Pasi që prokurimi publik po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë dhe procedurat e tyre më formale, subjektet e përfshira në këto procedura janë të detyruara të veprojnë me shumë kujdes kur të planifikojnë veprimet e tyre nga aspekti ligjor.
Më shumë
Të drejtat e Pronësisë Intelektuale
Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale, shfrytëzimi i tyre komercial dhe pohimi i të drejtave të pronësisë intelektuale në rast se ato cenohen janë çështje të një rëndësie themelore në shoqërinë e sotme të informacionit.
Më shumë