Prokurimi publik

Pasi që prokurimi publik po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë dhe procedurat e tyre më formale, subjektet e përfshira në këto procedura janë të detyruara të veprojnë me shumë kujdes kur të planifikojnë veprimet e tyre nga aspekti ligjor.

Ne e mbështesim si autoritet kontraktuese po ashtu edhe operatorët ekonomik në procedurat e prokurimit.
Ne këshillojmë një numër të konsiderueshëm të klientëve në sektorin pulik dhe privat në çështje të ndryshme lidhur me prokurimin.