E Drejta Tatimore

Tatimet mund të jenë çështje komplekse. Çfarëdo që të jetë madhësia e biznesit, ne jemi të gatshëm për të trajtuar edhe problemet më sfiduese.

Ne i trajtojmë çështjet qetësisht duke biseduar me klientët tanë për çfarëdo problemi me tatimet që ata mund të hasin dhe mundohemi që gjithmonë të gjejmë opsionin më të mirë për zgjidhjen e atyre problemeve.

Ne ofrojmë shërbim të përgjithshëm këshillues në pajtim me ligjet mbi tatimet e drejtpërdrejta, të tilla si taksat e të ardhurave të korporatave, si dhe tatimet indirekte, të tilla si TVSH-ja.

Ne po ashtu kemi përvojë të konsiderueshme në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me kontestet e tatimeve me Administratën Tatimore apo Doganore.