Archives: Services

E Drejta Komerciale
Koci dhe Vokshi ka krijuar reputacion të mirë për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me një larmi të madhe të shqetësimeve ligjore të korporatave.
Të drejtat e Pronësisë Intelektuale
Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale, shfrytëzimi i tyre komercial dhe pohimi i të drejtave të pronësisë intelektuale në rast se ato cenohen janë çështje të një rëndësie themelore në shoqërinë e sotme të informacionit.
Përfaqësimi gjyqësor
Varësisht se a jeni duke kërkuar përfaqësim gjyqësor në lëminë civile apo komerciale, ne synojmë të arrijmë zgjidhjen më të mirë që ju përshtatet interesit tuaj.
E Drejta Tatimore
Tatimet mund të jenë çështje komplekse. Çfarëdo që të jetë madhësia e biznesit, ne jemi të gatshëm për të trajtuar edhe problemet më sfiduese.
Kontratat
Çdo marrëdhënie pune ka një kontratë që e rregullon atë.
Prokurimi publik
Pasi që prokurimi publik po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë dhe procedurat e tyre më formale, subjektet e përfshira në këto procedura janë të detyruara të veprojnë me shumë kujdes kur të planifikojnë veprimet e tyre nga aspekti ligjor.
E Drejta Penale
Ne përfaqësojmë shumë raste ku përfshihen veprimet individuale të njerëzve, shpesh persona të një profili të lartë dhe karakter të mire, të cilët përballen me rrezikun e dëmtimit të reputacionit si dhe rrezikun e dëmtimit profesional për shkak të hetimeve kriminale.
Krimi financiar dhe bankar
Koci & Vokshi kanë reputacion të lartë në mbrojtjen e individëve dhe klientëve të korporatave që përballen me akuza për mashtrime financiare dhe krime bankare.
Media dhe Informacioni
Zhvillimi i shpejtë i ligjit mbi mediat tregon që legjislacioni nuk përputhet me kërkesat ekzistuese. Pasiguria juridike, veçanërisht për kompanitë mediale, mund të shkaktojnë probleme që kërkojnë këshilla juridike në raste individuale.